• Data licytacji:
    2017-12-13 8:30
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 9

W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 857/14

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 13 grudnia 2017 roku

o godzinie 8:30

w sali nr  9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:


D R U G A   L I C Y T A C J A

ułamkowej części nieruchomości w postaci udziałów o numerach 4 i 5 o łącznej wielkości 9252/20000 w nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ogrodowej 5, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 4170/10 o powierzchni 0,0580 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, piętrowym z użytkowym poddaszem. W budynku mieści się sześć lokali mieszkalnych - po dwa na każdej kondygnacji, z których trzy zostały formalnie wyodrębnione i posiadają oddzielne księgi wieczyste, trzy pozostałe wraz z jednym garażem stanowią przedmiot licytacji. Opis licytowanych lokali na dzień wyceny:
- lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 68,50 m2 składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, spiżarki, łazienki oraz WC; częściowo w stanie deweloperskim do wykończenia, częściowo do remontu;
- lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 70,75 m2 składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki z WC; w stanie deweloperskim do wykończenia;
- lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 70,78 m2 składa się z 2 pokoi, salonu z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki z WC; w stanie deweloperskim do wykończenia;
- lokal niemieszkalny - garaż o powierzchni użytkowej 17,00 m2 w stanie dobrym, do uzupełnienia w bramę wjazdową.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą o numerze BB1B/00121306/6. Dostęp do drogi publicznej realizowany jest poprzez służebność gruntową.

Suma oszacowania wynosi: 698.004,00 zł brutto (646.300,00 zł netto).
Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj.: 465.336,00 zł brutto (430.866,66 zł netto).

Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 8%. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 69.800,40 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.