• Data licytacji:
    2018-04-13 8:15
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 9

W odpowiedzi podać: Sygn. akt Kmp 753/05

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 13 kwietnia 2018 roku

o godzinie 8:15

w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

udziału nr 2 o wielkości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. Mierniczej 68. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o numerze 628/79 o powierzchni 0,0351 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w stanie surowym zamkniętym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00040415/1.

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 64.400,00 zł

Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj.: 42.933,34 zł

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 6.440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.