• Data licytacji:
    2018-01-24 8:30
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 9

Sygn. akt Kmp 753/05

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 24 stycznia 2018 roku

o godzinie 8:30

w sali nr  9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A


udziału nr 2 o wielkości 1/4 w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego w Bielsku-Białej przy ul. Mierniczej 68. Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej o numerze 628/79 o powierzchni 0,0351 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w stanie surowym zamkniętym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00040415/1.

Suma oszacowania przedmiotu licytacji wynosi: 64.400,00 zł

Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.: 48.300,00 zł

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 6.440,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.