• Data licytacji:
    2018-07-10 11:50
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a
tel./fax 33 816 86 16 |www.komornikbielsko-biala.pl |e-mail:bielsko.biala4@komornik.pl
Nr konta: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 2868/12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 10 lipca 2018 roku

o godzinie 11:50

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:


P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

udziału o wielkości 4/6 w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, położonym w Jaworzu przy ul. Cieszyńskiej 361/31, na parterze, składającym się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, oraz piwnicy o pow. 2,97 m2. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 52,77 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 5277/224547 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego działki o nr 1239/43, oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00073603/6.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 102.500 zł. Wartość udziału dłużnika to 68.333,34 zł.

Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania udziału tj.: 51.250,01 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 6.833,33 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.