• Data licytacji:
    2018-04-13 12:30
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 15

W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 1840/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 13 kwietnia 2018 roku

o godzinie 12:30

w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach przy ul. Św. Marcina 4, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 2066 o powierzchni 0,0881 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1930 r., rozbudowanym w 2008 r., jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, z dachem dwuspadowym krytym dachówką cementową, o powierzchni użytkowej ok. 140,60 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00090694/5.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 345.000,00 zł
Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj.: 230.000,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 34.500,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.