• Data licytacji:
    2017-08-08 11:00
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Kancelaria Komornika ul. Krasińskiego 24/8a

W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 71/16


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 8 sierpnia 2017 roku

o godzinie 11:00

w kancelarii komornika w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 24/8a
odbędzie się
D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej obok numeru 427F, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 2877/18 o powierzchni 0,0034 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00122208/6. Działka kształtu prostokątnego, płaska, porośnięta trawą, niezabudowana, nieuzbrojona, z dostępem do uzbrojenia w sąsiedztwie, bez dostępu do drogi publicznej, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod usługi, produkcję, rzemiosło, magazyny, składy. Właścicielem nieruchomości jest dłużnik Arkadiusz Tyc.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 3.250,00 zł

Cena wywołania wynosi jedną drugą sumy oszacowania tj.: 1.625,00 zł

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przystępujący do przetargu obowiązany jest  złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 325,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.