• Data licytacji:
    2017-07-07 13:30
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 9

Sygn. akt Km 242/17
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2017 roku o godzinie 13:30 w sali nr 9 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 60 położonego w Bielsku-Białej przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Strzecha", mieszczącego się na szóstym piętrze w bloku dziesięciopiętrowym, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 43,50 m2. Dla ograniczonego prawa rzeczowego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00138286/1.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 132.500,00 zł
Cena wywołania wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj.: 99.375,00 zł

Zdjęcia na stronie:
http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/340059

Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 13.250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.