• Data licytacji:
    2018-04-04 11:00
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj
Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 24/8a
tel./fax 33 816 86 16 |www.komornikbielsko-biala.pl |e-mail:bielsko.biala4@komornik.pl
Nr konta: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870
W odpowiedzi podać: Sygn. akt Km 450/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 4 kwietnia 2018 roku

o godzinie 11:00

w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. 147,1 m2 położonego w Bielsku-Białej, przy ul.  Romanowicza 25/2, na pierwszym piętrze w budynku pięciokondygnacyjnym. Lokal składa się z odrębnej klatki schodowej, recepcji, poczekalni, kuchni, dwóch WC, łazienki, pięciu pomieszczeń biurowych, dwóch przedsionków i korytarza. Z prawem własności lokalu związany jest udział 256/1000 w nieruchomości wspólnej objętej Kw nr BBB/00096867/1.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00121307/3.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 479.500,00 zł netto (589.785,00 brutto).

Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj.:  393.190,00 zł brutto.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 58.978,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr:

86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.