• Data licytacji:
    2017-07-28 12:40
  • Typ:
    Nieruchomość
  • Miejsce licytacji:
    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, sala 15

Sygn. akt Km 634/15 i Km 18/17

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Arkadiusz Maj Kancelaria Komornicza w Bielsku-Białej zawiadamia, że
w dniu 28 lipca 2017 roku

o godzinie 12:40

w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22
odbędzie się:


D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w Pisarzowicach przy ul. Czernichowskiej, składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 2150/1 o powierzchni 0,2664 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, z użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, z dachem krytym dachówką ceramiczną, z garażem dwustanowiskowym, o powierzchni użytkowej ok. 325 m2 i powierzchni zabudowy ok. 286 m2. Na działce posadowiony jest również budynek gospodarczy - stodoła, ok. 50-letnia. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej prowadzi księgę wieczystą nr BB1B/00139811/8. Właścicielem nieruchomości jest dłużniczka MicroGeneration Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 542.500,00 zł

Cena wywołania wynosi dwie trzecie sumy oszacowania tj.: 361.666,67 zł


Zdjęcia nieruchomości na stronie:


http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/373507


Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, tj. 54.250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao S.A. nr: 86 1240 6449 1111 0000 5280 0870.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, operat szacunkowy znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.